METODY OBLICZENIOWE FIZYKI @ WFiIS AGH


Lista projektów


 

Lista A

A.1 Generatory liczb przypadkowych.
A.2 Generatory liczb przypadkowych.
A.3 Generatory liczb przypadkowych.
A.4 Generatory liczb przypadkowych.
A.5 Numeryczne obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej.
A.6 Numeryczne obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej.
A.7 Numeryczne obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej.
A.8 Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
A.9 Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
A.10 Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
A.11 Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
A.12 Różniczkowanie i całkowanie numeryczne.
A.13 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.14 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.15 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.16 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.17 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.18 Całkowanie metodą Monte Carlo.
A.19 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
A.20 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
A.21 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
A.22 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
A.23 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
A.24 Metody różnicowe całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
 

Lista B

B.1.2 Porównanie metod efektywności całkowania numerycznego równań różniczkowych na przykładzie równań ruchu wahadła.
B.1.3 Wyznaczanie orbity planety w polu grawitacji Słońca we współrzędnych kartezjańskich metodą różnicową.
B.1.4 Wyliczanie krzywej łańcuchowej dla układu mas punktowych połączonych sprężynami lub sztywnymi drążkami.
B.1.5 Obliczanie położenia środka ciężkości i momentu bezwładności kuli.
B.1.7 Obliczanie położenia środka ciężkości i momentu bezwładności sześcianu.
B.1.8 Drgania tłumione
B.1.9 Drgania wymuszone - rezonans mechaniczny
B.1.10 Oscylator harmoniczny i anharmoniczny
B.1.11 Oszacowanie energii wydzielonej w amortyzatorach samochodu.
B.1.12 Wyznaczanie krzywej pogoni.
B.1.13 Drgania gasnące w równoległym obwodzie RLC.
B.1.14 Drgania gasnące w szeregowym obwodzie RLC.
B.1.15 Rozpraszanie klasycznej cząstki na odpychającym potencjale kulombowskim.
B.1.16 Dyfrakcja Fresnela na szczelinie.
B.1.17 Chłopiec z wiatrówką.
B.1.18 Krzywe Lissajous.
B.1.19 Siła Lorentza.
B.1.20 Naładowana cząstka w polu elektrycznym.
B.1.21 Skok na bungee.
B.1.22 Symulacja działania filtra górnoprzepustowego.
B.1.23 Symulacja działania filtra dolnoprzepustowego.
B.2.1 Rozwiązywanie równania Laplace'a w dwóch wymiarach metodą relaksacji na siatce ze zmienną gęstością punktów.
B.4.1 Symulacja przejść fazowych na przykładzie kropli cieczy w próżni.
B.5.1 Prosty model dynamiki chaosu.
B.5.2 Chaotyczny rozwój układów deterministycznych na przykładzie rozwoju populacji insektów.
B.5.3 Model dynamiki reakcji chemicznej.
B.5.4 Równanie logistyczne – generator liczb pseudolosowych
B.6.1 Transformata Fouriera
 

Lista C

C.1.1 Wyznaczanie orbit cząstek w polu potencjału centralnego metodą całek ruchu.
C.1.2 Modelowanie zderzeń N kul bilardowych w zamkniętej przestrzeni.
C.1.3 Numeryczne całkowanie równania falowego dla drgającej struny.
C.1.4 Komputerowy model przyspieszającego samochodu.
C.1.5 Symulacja ruchu kilku planet w mini-układzie słonecznym.
C.1.6 Punkty Lagrange'a w układzie dwóch oddziaływujących grawitacyjnie ciał.
C.1.7 Sprzężone oscylatory.
C.2.1 Zastosowanie metody Numerova do całkowania radialnego równania Poissona.
C.3.1 Dwuwymiarowy przepływ cieczy nieściśliwej.
C.3.2 Symulacje dwuwymiarowej cieczy metodą SPH
C.3.3 Symulacje dwuwymiarowej cieczy lepkiej metodą SPH
C.3.4 Symulacja dwuwymiarowego przepływu cieczy lepkiej metodą SPH
C.3.5 Solitonowe rozwiązania równania Kortewega-de Vriesa.
C.4.1 Wyznaczanie temperatury i ciśnienia gazu z oddziaływaniem Lennarda-Jonesa metodami dynamiki molekularnej
C.4.2 Modelowanie gazu o cząsteczkach dwuatomowych metodą dynamiki molekularnej
C.4.3 Generacja liczb przypadkowych przy użyciu metody Metropolisa.
C.6.1 Wyznaczanie częstości drgań własnych łańcucha atomów połączonych siłami harmonicznymi.
C.6.2 Znajdowanie częstości drgań własnych kołowej membrany.
C.6.3 Stany elektronowe w jednowymiarowej sieci krystalicznej.
C.6.4 Obliczanie stałej Madelunga metodą Ewalda.
C.6.5 Model dwuwymiarowego ferro- i antyferromagnetyka.
C.6.6 Modelowanie struktury mikrokryształów metodą symulowanego wyżarznia.
C.6.7 Stany stacjonarne cząstki w potencjale o symetrii translacyjnej.
C.6.8 Solitony 2D "sinus - Gordona"
C.7.1 Rozwiązywanie metodą różnicową zależnego od czasu równania Schrödingera dla cząstki w studni potencjału i polu elektrycznym.
C.7.2 Zastosowanie metody Numerova do rozwiązywania równania Schrödingera dla cząstki w pojedynczej, podwójnej i wielokrotnej prostokątnej studni potencjału.
C.7.3 Rozwiązanie równania Schrödingera z potencjałem Yukawy metodą wariacyjną z podwójną diagonalizacją.
C.7.4 Rozwiązanie metodą różnicową równania Schrödingera z potencjałem Yukawy.
C.7.5 Wyznaczanie współczynników transmisji i odbicia cząstki na potencjałach schodkowych metodą macierzy transferu.
C.7.6 Testowanie efektywności metod różnicowych rozwiązywania równania Schrödingera (przykłady rozwiązywalne analitycznie).
C.7.7 Zastosowanie metody Numerova do rozwiązywania równania Schrödingera dla potencjałów sferycznie symetrycznych.
C.7.8 Najprostsze wiązanie kowalencyjne. Zjonizowana cząsteczka wodoru.
C.7.9 Symulacja rozpraszania cząstki na prostokątnym progu potencjału.
C.7.10 Metoda macierzowa rozwiązywania jednowymiarowego równania Schrödingera.
C.8.1 Komputerowa symulacja doświadczenia Rutherforda (rozpraszanie cząstki klasycznej na potencjale centralnym).
C.8.2 Rozwiązanie równania dyfuzji w przypadku jednowymiarowym ze źródłami i absorbentami cząstek.
C.8.3 Analiza prostego modelu reaktora jądrowego w oparciu o równanie dyfuzji neutronów termicznych.
 

Lista EAutorzy projektów: J. Adamowski, S. Bednarek, A. Dydejczyk, M. Kopeć, L. Pytlik, B. Szafran, B. Spisak
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-03, B. Spisak